SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC  
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
 
 
NAZIV USTANOVE:  Republika Srbija;                        
                                      Zavod za endemsku nefropatiju;
                                      
11550 Lazarevac

Sedište: Lazarevac, Ulica Đorđa Kovačevića 27

E-Mail:  nefropatija@eunet.rs

Direktor: Dr. Ivko Marić, spec. internista - nefrolog

Kontakt telefoni: 011/8120-164,8121-882

Fax: 011/8123-173 

Instutut sada Zavod za endemsku nefropatiju Lazarevac, osnovan je 28.02.1972 godine,
Rešenjem Skupštine Grada Beograda br. 5-266/72-10-04 na predlog Medicinskog fakulteta u Beogradu kao suosnivača.

Zavod obavlja vanbolničku i stacionarnu zdravstvenu delatnost u oblasti endemske nefropatije, bubrežnih i drugih internističkih bolesti.

U obavljanju zdravstvene delatnosti Zavod pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih
oblasti zdravstvene zaštite, odnosno specijalnosti i to iz:
      - interne medicine
      - nuklearne medicine
      - radiologije
      - medicinsko-kliničke biohemije
      - urologije
      - male hirurgije
      - socijalne medicine i statistike.

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti, kontrole stručnog rada u Zavodu se organizuju sledeće organizacione jedinice:

1. Ambulantno poliklinička služba (služba hemodijalize i dispanzerska služba)
          - Centar za hemodijalizu ima 26 veštačkih bubrega i 105 bolesnika na hroničnom programu hemodijalize.
          - Dispanzer za bubrežne bolesti, obavi oko 15.000 pregleda. U svom sastavu ima više službi: služba nuklearne medicine, kliničko-
             biohemijsku laboratoriju,eho kabinet, gastroenterološka služba, kardiološka služba, služba za naučno-istraživački rad, EKG dijagnostika.

2. Bolnička služba / stacionar i dnevna bolnica/
          - Stacionar poseduje 30 bolesničkih postelja
          - Dnevna bolnica u okviru koje se obavljaju komplikovanije, dijagnostičke i terapijske procedure a koje nije   moguće sprovesti van bolničke

3. Služba za istraživanje i stručno metodološki rad
          - Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti, kao i istraživačkim radom u oblasti
             hemodijalize.Učestvuje u stručnom i naučnom obraziovanju kadrova svih profila,rukovodi inovacijom znanja kod svih zaposlenih, organizuje
             seminare, stručne sastanke u ustanovi.

4. Administrativno tehnička služba
          - Sastavljena od administrativne službe Zavoda, tehničkog osoblja (elektrotehničari, portiri, higijeničari i vozači).
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
Sajt kreiran: jun 2006: jun 2006, Zadnja promena: jul 2009                                                                                                                                           Web master: Ž. Crnčević, crni@absolutok.net