SPECIJALNA BOLNICA ZA ENDEMSKU NEFROPATIJU LAZAREVAC  
Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

CENTAR ZA HEMODIJALIZU
 

Centar za hemodijalizu ima 26 dijaliznih mesta i 6 rezervnih aparata.
Po tipu aparata struktura je sledeća:


       Gambro Artis - 8 aparata,
       Fresenius 5008 - 10 aparata,
       Fresenius 4008 – 8 aparata,

Prosečna starost svih aparata je 2 godine.
Priprema vode za hemodijalizu obavlja se u reverznoj osmozi proizvođača Gambro iz Švedske koja je remontovana pre 12 meseci.
Dezinfekcija osmoze se vrši automatski sa mogućnošću toplotne i hemijske dezinfekcije.
Provodljivost je 2-4 micro S. Sterilizacija potrebnog sanitetskog materijala za hemodijalizu obavlja se autoklavom.
Potrošni materijal za hemodijalizu se nakon upotrebe takođe steriliše autoklavom i odlaže u kontejner za smeće,
a nakon toga na gradsku deponiju.

Centar za hemodijalizu radi u tri smene.
U Centru se dijalizira 120 bolesnika sa područja opštine Lazarevac, Lajkovac i skoro svih beogradski opština.
U Centu za hemodijalizu radi 5 lekara (specijalista interne medicine),
21 medicinskih tehničara (2 VSS i 19 SSS), 2 elektrotehničara, 5 radnika na održavanju higijene, 6 vozača.

STACIONAR

 


Stacionar ima 33 postelje u kojima se leče internistički bolesnici pre svega nefrološki, kardiološki, endokrinološki,
pulmološki, gastroenterološki i drugi bolesnici.
Osam postelja su u poluintezivnoj nezi, 22 standardne nega i 3 postelje pripadaju dnevnoj bolnici u kojoj se obavljaju složenije
dijagnostičke i terapijske procedure, a koje ne zahtevaju duže ležanje u bolnici ( IVU, transfuzija krvi, abdominalna i pleuralna punkcija i sl.).
Na stacionaru radi 5 lekara ( specijalisti i lekari opšte prakse) kao i jedan lekar u dnevnoj bolnici (specijalista interne medicine, )19 med.sestara, 3 radnika na održavanju higijene, .
2 radnika u kuhinji i 2 u vešernici. U stacionaru se nalazi neophodna oprema za dijagnostikovanje i lečenje hospitalizovanih boloesnika
(EKG aparati, defibrillator, inhalatori, aparat za kiseonik, suvi sterilizator i dr.).

DISPANZER
Dispanzer u okviru koga postoji:
       Nefrološka služba,
       Kardiološka služba,
       Gastroenterološka služba,
       EHO kabinet,
       EKG dijagnostika,
       Kliničko-biohemijska laboratorija,
       Služba nuklearne medicine,
       Rendgen služba  
       Služba za informatiku, statistiku i socijalnu medicinu i 
       Urološka službaNefrološka služba
Bavi se ranim otkrivanjem, prevencijom, lečenjem obolelih od endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti,
a naročito prati i kontroliše bolesnike sa honičnom bubrežnom insuficijencijom, vrši pripremu pacijenata za hronični program hemodijalize.
Blisko sarađuje sa drugim nefrološkim institucijama u zemlji (Nefrološka klinika KC Srbije, KBC Zvezdara, VMA i druge),
kao i klinikama za urologiju.

Kardiološka služba -
SB ima jednog kardiologa, koji radi u kardiološkoj ambulanti i u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku.

Gastroenterološka služba

SB ima jednog lekara na užoj specijalizaciji iz gastroenterohepatologije a po rasporedu povremeno u gastroenterološkoj ambulanti kao i u kabinetu za endoskopije i u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku dolazi gastroenteorolog ik KC centra Srbije.
Posedujemo Pentax-ov gastroskop.

EHO kabinet

ultrazvučni aparat srednje klase sa kolor doplerom, marke Vivid 3, proizvođača General-elektric, USA, sa tri sonde:
       Kardiološka
       Abdominalna
       Sonda za površinska tkiva.

Kliničko-biohemijska laboratorija

ima modernu opremu nabavljenu u poslednjih dve do tri godine:
Brojač krvnih elemenata, automatski laboratorijski analizator, trombotrak, plameni fotometar, centrifuge, mikroskope, gasni analizator i
ostalu prateću opremu. U kliničko biohemijskoj laboratoriji zaposlen je jedan lekar kliničke biohemije i 6 laboranata.
Broj analiza na godišnjem nivou je 130.000. Paleta biohemijskih analiza pripada sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

Služba nuklearne medicine


Smeštena je na spratu Specijalne bolnice  u prostoru koji je uređen i opremljen po svim važećim standardima za specifičan režim rada nuklearno-medicinske dijagnostike.
Služba poseduje gama kameru –DIACAM (proizvođača SIEMENS),kao bazični dijagnostički uređaj,  sa jednim detektorom širokog vidnog polja i pratećom (računarskom)opremom  i in vitro gama brojač (LKB-WALLAC) za merenje tj. kvantitativno određivanje koncentracije hormona , tumorskih markera  i drugih  biološki aktivnih supstanci u telesnim tečnostima-serumu, plazmi i dr.
Stručan, posebno obučen i edukovan kadar ove službe, koji čini lekar specijalista nuklearne medicine i tri  medicinska tehničara, svakodnevno, prema brižljivo planiranoj dinamici i rasporedu, sprovodi  ambulantne preglede i nuklearno-medicinska  snimanja iz različitih kliničkih oblasti, prvenstveno nefro-urologije ,endokrinologije, onkologije i dr. Pomoću gama kamere vrše se brojne dijagnostičke funkciono-morfološke (dinamske i statičke) nukearno-medicinske pretrage (dinamska scintigrafija bubrega sa određivanjem brzine glomerulske filtracije-GFR u više različitih protokola, kompjuterizovana  diurezna radiorenografija,  statička scintigrafija bubrega, scintigrafija štitaste žlezde, scintigrafija skeleta celog  tela  i dr.), a uz primenu in vitro gama brojača služba je u mogućnosti da uradi veći  broj analiza iz široke palete in vitro nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda (RIA i sl.) ,posebno endokrinoloških i uroloških  ,a sve  u skladu sa potrebama lokalne i regionalne zdravstvene službe.
 Sa višedecenijskim iskustvom u radu sa otvorenim izvorima jonizujućeg zračenja , odnosno sa prosečnim godišnjim  brojem oko 200 in vivo i preko 10.000 in vitro usluga i  tendencijom stalnog unapređenja kvaliteta i obima  nuklearno- medicinske dijagnostike,  kao i  uspešnom  saradnjom, posebno poslednjih 10 godina,  sa   drugim zdravstvenim ustanovama ,kako na teritoriji grada Beograda , tako i u okruženju  i  šire ,  služba nuklearne medicine Specijalne bolnice je stekla  sve preduslove da postane regionalni centar (za područje opštine Lazarevac i gravitirajućih opština -Valjevo, Ljig, Mionica,Lajkovac,Ub i dr. ) za ovu vrstu dijagnostike, s obzirom da u bližem  okruženju   nema   drugih   službi  ovakvog tipa .Rendgen služba
Koristi opremu Doma zdravlja. U toj službi radi specijalista radiolog i viši rendgen tehničar VSS.
Obavljaju se sledeća snimanja: intravenska urografija, pregledni snimci stomaka, snimanje pluća, kostiju, rendgenskopije želudca i dvanaetopalačnog creva i drugo.


Služba za informatiku,statistiku i socijalnu medicinu
Priprema dokumentaciju iz oblasti zdravstvene delatnosti SB i zdravstvenog zakonodavstva, za potrebe pripremanja plana rada ustanove,
sačinjava Plan rada ustanove, periodične izveštaje o izvršenju plana rada i vrši evaluaciju rada ustanove, sačinjava periodične statističke izveštaje
ustanove o radu i morbilitetu, bavi se problematikom kvaliteta rada, proučava zdravstvenu potrošnju, kontinuirano analizira rad ustanove,
obavlja kompijutersku obradu svih relevantnih medicinskih podataka, sačnjinjava bazu podataka hospitalizacije, hemodijalize, hroničnih nezareaznih
bolesti, resursa kadrova, med.opreme i prostora.
Vrši prijavu obolelih od endemske nefropatije i drugih bubrežnih bolesti, vrši informatičku obuku zaposlenih u SB.

Skip Navigation Links
Home
Kadrovska struktura
Organi zavoda
Unutrašnja organizacija
Javne nabavke
Fizički obim usluga
Stanje sredstava
Sajt kreiran: jun 2006: jun 2006, Zadnja promena: jul 2009                                                                                                                                           Web master: Ž. Crnčević, crni@absolutok.net